Download de algemene voorwaarden (pdf formaat)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN DE KOSTENMAATSCHAP DE REGT SOBRAL
ADVOCATEN,
GEVESTIGD TE DEN HAAG.
I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Maatschap: de maatschap van zelfstandig gevestigde praktijken op basis van kostendeling ”De Regt Sobral
Advocaten”, gevestigd te Den Haag. Iedere maat oefent zijn praktijk uit voor eigen rekening en risico;
b. De (betrokken) advocaat: een advocaat die een vennoot van de kostenmaatschap De Regt Sobral
Advocaten is;
c. Cliënt: de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt;
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, kantoorkosten
en reiskosten als onder sub e, f en g bedoeld, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht
met de cliënt is overeengekomen;
e. Verschotten: de kosten, welke door derden aan de betrokken advocaat in rekening worden gebracht zoals
griffierechten, deurwaarderskosten, leges;
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten zoals
porti, telefoon, fax en fotokopieën. Er wordt een vast percentage van het honorarium in rekening gebracht
van 6%;
II. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane
overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk
anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en
vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke
algemene voorwaarden van De Regt Sobral Advocaten. De algemene voorwaarden worden bij de
opdrachtbevestiging verstrekt.
III. Opdracht
a. Waneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen,
komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de
advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en
7:407 lid 2 BW aanvaard;
b. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te
worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat
uitvoeren door een of meer aan de maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid;
c. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;
d. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te
stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie
anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in
deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit
risico;
e. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels
bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen
voortvloeien.
IV. Declaraties/tarieven/voorschot
a. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten,
kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd;
b. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief. In
bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met
de advocaat worden afgeweken. Het basisuurtarief bedraagt, behoudens afwijkende afspraken, euro 175,-
exclusief BTW;
c. De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium en de
kantoorkosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de
ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage;
d. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks in rekening worden gebracht aan de cliënt;
e. Naast het bepaalde in sub d is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te
verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden
vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de
depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de
tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering aan de opdracht op te
schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
f. Indien in een bepaalde zaak de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die
kostenveroordeling de cliënt toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat
cliënt aan de advocaat verschuldigd is. Een eventuele veroordeling van de cliënt in de kosten van de
wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande;
g. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het
bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor
rekening van de cliënt komen;
h. In Nederland is het advocaten niet toegestaan het no cure no pay beginsel te hanteren. Dergelijke
afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen derhalve met De Regt
Sobral Advocaten niet worden gemaakt;
i. Indien de cliënt vragen over of bezwaren tegen de aan de cliënt toegezonden declaratie heeft, doet de cliënt
er verstandig aan deze eerste aan de betrokken advocaat voor te leggen. De advocaat zal dan zoveel
mogelijk opheldering verschaffen. Heeft de cliënt daarna toch nog bezwaren tegen de declaratie dan kan de
cliënt altijd de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag benaderen.
V. Betaling
a. Betaling van de declaraties van de betrokken advocaat dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening,
te geschieden binnen 14
dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en
wettelijke rente verschuldigd;
b. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze
bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van euro 100,-. Ingeval van een
gerechtelijke procedure is de cliënt alle daadwerkelijke gemaakte kosten rechtsbijstand verschuldigd en
uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten;
c. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder b bedoelde kosten, vervolgens op de
verschenen rente en tenslotte
op de hoofdsom;
e. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken
advocaat naast de
mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid b, het recht zijn werkzaamheden ten
behoeve van de cliënt op de
schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat
hij de cliënt daarvan van
tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichting te
voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het
geval. De betrokken advocaat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van
een opschorting van de
werkzaamheden als hier bedoeld.
VI. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van De Regt Sobral Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval uit hoofde van een door de maten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar;
b. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken
advocaat en/of zijn ondergeschikten;
c. De cliënt vrijwaart de maatschap respectievelijk de betrokken advocaat tegen alle aanspraken van derden,
de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of
voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht terzake van de vrijwaring;
d. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat van tevoren met de cliënt overleggen en steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van
deze derden niet aansprakelijk. De advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
VII. Derdengelden
Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een
bankrekening van de Stichting Derdengelden De Regt Sobral Advocaten. Ter compensatie van de kosten van
administratie en beheer van de rekening, worden over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.
VIII. Archivering
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de
cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en
staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief
te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.
IX. Opzegging
a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging
dient schriftelijk te
geschieden;
b. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een
zodanige termijn en op zodanige
wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.
X. Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd,
indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt
vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
XI. Toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en de cliënt is Nederlands recht van
toepassing;
b. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de
bevoegde rechter te Den Haag,
onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken
advocaat te ageren.